logotyp

SKN Psychoterapii „Dialog” rozpoczyna serię recenzji książek poruszających tematykę psychoterapii. 

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mamy możliwość prezentowania recenzji najnowszych wydawnictw z serii Psychiatria i Psychoterapia - pierwszym z nich jest książka „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu” pod redakcją Sama Goldsteina, Jacka A. Naglieri oraz Sally Ozonoff (więcej informacji: link).

DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Pierwsza publikacja dotycząca autyzmu pojawiła się w 1943 r. Leo Kanner opisał autyzm jako odrębne zaburzenie rozwojowe. W tym czasie częstość występowania określano na 2-4 dzieci na 10 000. Najnowsze badania podają wskaźnik 60 na 10 000 dzieci. Wskaźnik ten dotyczy samego autyzmu, jest on jeszcze wyższy jeżeli weźmiemy pod uwagę inne zaburzenia rozwojowe należące do zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Mimo tak wielkiego rozpowszechnienia ASD, diagnoza wciąż jest ogromnym wyzwaniem. Podręcznik

„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu” jest wspaniałym kompendium wiedzy, które odpowiada na potrzebę usystematyzowania informacji na temat diagnostyki.

Publikacja jest dziełem 28 badaczy, naukowców, klinicystów. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są szerokim pojęciem diagnostycznym, pod którym kryje się prawdziwy wachlarz objawów i ich nasilenia. Skuteczna diagnoza i interwencja, mimo licznych publikacji, badań             i narzędzi diagnostycznych, wciąż jest trudnym zadaniem. Autorzy podręcznika prowadzą nas przez ten niejednorodny świat, zatrzymując się przy kolejnych aspektach ASD. Analizują każdy objaw z triady zaburzeń: komunikacji, interakcji społecznych oraz stereotypowych zachowań, zainteresowań i wzorców aktywności. Poszczególne czynniki rozkładają na części pierwsze pokazując na jak wiele sposobów i w jak różnym nasileniu mogą pojawiać się zaburzenia. Podkreślają też jakie problemy mogą wystąpić przy diagnozie i proponują gotowe rozwiązania tak, aby zminimalizować liczbę fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych diagnoz. Wymieniają narzędzia jakie używane są do badania poszczególnych objawów ASD, a także porównują je zbiorczo podkreślając zalety oraz wady każdego z nich. Skupiają się na problemach związanych z niedostosowaniem niektórych narzędzi do badania osób z ASD                  i sposobach radzenia sobie z nimi podczas badania.

Diagnoza ASD jest ogromnym przedsięwzięciem nie tylko ze względu na wielką różnorodność objawów jakimi zaburzenie może się ujawniać, ale również na występowanie innych zmiennych utrudniających diagnostykę. Utrudnienia te wynikają głównie z młodego wieku badanych, częstego upośledzenia umysłowego, zaburzeń współwystępujących, problemów ze skupieniem uwagi podczas badania i wielu innych zmiennych. Publikacja porusza wszystkie te aspekty po kolei, proponując adekwatne narzędzia diagnostyczne jak                         sposoby modyfikacji badania, w  celu zwiększenia trafności.

Podręcznik jest cennym przewodnikiem przez świat ASD. Porządkuje dotychczasową wiedzę i proponuje sposoby jej wykorzystania w diagnostyce. Autorzy nakreślają także możliwe ścieżki rozwoju badań. Obecnie pojawia się wiele alternatywnych metod diagnostycznych. Naukowcy podkreślają potrzebę prowadzenia poszukiwań w nowych obszarach, które mogłyby ułatwić diagnozowanie ASD.

Katarzyna Naumiuk

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp