logotyp

Wpisy merytoryczne

Tekst wprowadzający do kategorii

ROLA WCZESNYCH NIEADAPTACYJNYCH SCHEMATÓW YOUNGA W ZABURZENIU LĘKOWYMI I DEPRESYJNYM 

Terapia schematów (ST) Younga to podejście, które uzupełnia i poszerza tradycyjne podejście CBT, umożliwiając intensywną pracę w obszarze emocjonalno-doświadczeniowym.

Wczesne nieadaptacyjne schematy (EMS) to kluczowe pojęcie dla ST, definiowane jako ogólne, dysfunkcyjne, wykształcone w dzieciństwie lub adolescencji i rozwijane przez całe życie wzorce poznawcze lub emocjonalne, dotyczące jednostki i jej relacji z innym. 

Teoria Younga zakłada zróżnicowanie schematów występujących w różnych zaburzeniach pod względem ich nasilenia i struktury. Mącik i Shchehelska podjęły próbę sprawdzenia, czy lęk uogólniony (GAD) i depresja wpisują się w tę hipotezę oraz czy istnieją związki pomiędzy EMS a objawami somatycznymi lub postawami życiowymi w kilku aspektach oceny sensu życia.

125 osób podzielonych na grupę badawczą (36 osób z diagnozą GAD, 32 z diagnozą epizodu depresji) i grupę kontrolną przebadano za pomocą trzech kwestionariuszy: arkusza z oceną samopoczucia fizycznego, psychicznego oraz swojego życia na skali 1-7; Kwestionariusza YSQ-S3 i Kwestionariusza Postaw Życiowych R. Klamuta.

Przeważającymi dla zaburzenia depresyjnego schematami okazały się: negatywizm, porażka oraz zahamowanie emocjonalne, wpisujące się w dużym stopniu w triadę Becka, co wskazywałoby, iż może być ona traktowana nie tylko jako zespół objawów, ale również jako uzewnętrznienie schematów. 

Najwiekszy wpływ na postawy życiowe zaobserwowano w przypadku schematów: emocjonalnej deprywacji, podatności na zranienie oraz podporządkowania. Ilustruje to silne przekonanie pacjentów, że ich potrzeby nie zostaną zaspokojone i że nie liczą się oni dla innych, ani nie mają wpływu na ksztaltowanie swojej rzeczywistości.

Powyższe łączy się z niskim poczuciem własnego sensu oraz równowagi postaw, przy których z kolei występują silne związki ze schematami w obszarach odłączenia i niewystarczającej autonomii. 

Wplyw schematów na samopoczucie wykazano w obszarze samopoczucia fizycznego i oceny życia.

W przypadku GAD, ogólne nasilenie EMS okazało się niższe, niż w depresji, a do najbardziej nasilonych schematów należały: porzucenie oraz utrata zaufania, wysokie standardy i negatywizm. Jako wpływający w największym stopniu na poczucie sensu życia odnotowano schemat zależności/niekompetencji, a najsilniejszą korelację EMS z postawami życiowymi zaobserwowano w obszarze percepcji celu życiowego. 

Nie wykazano natomiast prawie żadnych związków pomiędzy schematami a samopoczuciem, co może oznaczać, iż badane osoby gdzie indziej lokują przyczyny swojego samopoczucia, niż w sobie. 

Uzyskane wyniki wskazują na prawdopodobną rolę schematów w ksztaltowaniu się badanych zaburzeń, co może stanowić istotny wkład w ich rozumienie oraz podstawę do podejmowania z pacjentami z badanych grup pracy technikami ST. 

Mącik, D., Shchehelska, K. (2015). Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24(4), 208-216.

ZJ

Doświadczanie impasu w terapii par osób z przewagą pierwotnych mechanizmów obronnych. Między bezradnością a szansą na rozwój i zmianę.

      Zarówno terapia rodzinna, jak i małżeńska nie są postrzegane jako pole diagnozy ani leczenia zaburzeń osobowości. Często zdarza się jednak, że to właśnie one skłaniają parę do przyjścia na terapię. W artykule, autorzy podkreślają wagę odniesienia się w terapii par nie tylko do ich indywidualnego, wewnętrznego świata, ale również do aktualnej sytuacji relacyjnej. Terapeuci, zamiast odwoływać się do cech czy struktury osobowości danej osoby, powinni zająć się przejawem tych stałych cech w relacjach. Nie tylko z partnerem, ale z innymi bliskimi członkami rodziny.

     W terapii par częstą sytuacją są nawracające konflikty wewnętrzne partnerów. Odwołując się do teorii relacji z obiektem, są one spowodowane uwewnętrznieniem doświadczenia obiektu odrzucanego w partnerze, który jest przeżywany jako odrzucający. Pozwala to na pozbycie się konkretnego przykrego doświadczenia i przeżywanie go potem z zewnątrz. Drugi partner, identyfikując się z projekcją pierwszego, zaczyna wycofywać się z relacji, co powoduje, że odrzucenie się urzeczywistnia. Tego rodzaju działanie wielokrotnie wraca podczas sesji i nie zawsze może zostać zażegnane, ponieważ spełniło ono swoją rolę dla pierwszego partnera, który chwilowo nie czuje w sobie samym odrzucenia.

          W sytuacjach, gdy sesje mające na celu wprowadzenie zmian w interakcjach, nie przynoszą efektu, terapeuci wnioskują o skierowanie pacjenta (a często obu partnerów) na terapię indywidualną, która może pomóc przy podejrzeniu zaburzeń osobowości. Ze względu na tą delikatną emocjonalnie i etycznie kwestię, jest to trudny moment dla pacjenta, jak i terapeuty. W przypadku kierowania jednej osoby na terapię możemy między innymi nieświadomie dołączyć się do agresywnych działań partnera i pogłębić narastające w rodzinie konflikty.

         Zarówno podejście systemowe, opierające się głównie na naprawie relacji w rodzinie, czy podejście psychoanalityczne, podkreślające wagę indywidualnej psychiki, wiążą się z odmiennymi możliwościami i szansami, ale też ograniczeniami i problemami. Dłuższy czas trwania terapii w drugim podejściu wymaga nie tylko większych zasobów, ale również jest trudniejszy emocjonalnie dla pacjenta, jak i terapeuty. Obie strony borykają się bowiem z naprzemiennymi uczuciami wiary i niewiary w skuteczność terapii, a konflikty mogą nawracać. Para może także sprzymierzyć się przeciwko terapii lub terapeucie. Często także, w związku z długim czasem trwania, może być konieczne przeformułowanie kontraktu terapeutycznego. Autorzy zgadzają się jednak, że terapeucie par potrzebne są wiedza i umiejętności związane zarówno z procesami rodzinnymi, jak i indywidualnymi.

Furgał, M., Janusz, B. (2016). Doświadczanie impasu w terapii par osób z przewagą pierwotnych mechanizmów obronnych. Między bezradnością a szansą na rozwój i zmianę. Psychoterapia, 2 (177) 2016, 57-67

DS

UZALEŻNIENIE JAKO PSYCHOLOGICZNY SYMPTOM

Autor artykułu, Lance Dodes, przedstawia psychodynamiczne rozumienie uzależnienia, w którym określa akt uzależnieniowego przyjmowania substancji (lub wykonywania czynności) jako psychologiczny symptom, pewien rodzaj kompulsji.  W uzależnieniach, przyjęcie substancji poprzedzone jest przytłaczającymi uczuciami bezsilności i bezradności. Te uczucia nie są określone przez deprywację podstawowych potrzeb, lecz zależą od emocjonalnych trudności, z jakimi boryka się osoba uzależniona. 

Problemy, które są źródłem uczuć bezsilności i bezradności poprzedzających przyjęcie substancji, są różne dla każdej osoby. Komponentami tych problemów mogą być wczesne deprywacje w rozwoju więzi, konflikty dotyczące potrzeby kontroli i rywalizacji, uczucia poniżenia i wstydu, zaś możliwość mieszania się tych składowych i ich stopnia nasilenia jest mnoga. W zrozumieniu i terapii każdej osoby kluczowym jest odkrycie specyficznego i znaczącego dla danej osoby rodzaju bezsilności, powodowanego przez specyficzne dla niej trudności. 

Zachowanie uzależnieniowe ma funkcję naprawy uczucia bezsilności. Zażywanie substancji psychoaktywnych jest szczególnie dogodne do celu odzyskiwania poczucia kontroli, gdyż substancje psychoaktywne są łatwym sposobem na wybranie emocjonalnego stanu. Jednakże, wiele innych czynności, takich jak hazard, ćwiczenia lub sprzątanie może nieść za sobą poczucie odzyskania kontroli. Odczynienie uczucia bezsilności można opisać jako psychologiczną funkcję uzależnienia. Poczucie bezsilności jest nawracające, co skutkuje w powtarzających się, kompulsywnych czynnościach, znanych jako uzależnienie. 

Stany przytłaczającej bezsilności prowadzą do gniewu,  spowodowanego utratą zdolności do kontrolowania własnego życia. W koncepcji Kohuta, uczucie te nazwane „narcystycznym gniewem”. Narcystyczny gniew ma pewne charakterystyki, podobne dla wszystkich osób uzależnionych. Został zdefiniowany jako „głęboko zakotwiczona, nieubłagana kompulsja, lekceważąca racjonalne ograniczenia […] narcystyczny gniew zniewala osobę i pozwala jej funkcjonować jedynie jako narzędzie do racjonalizacji […] Zdolność do tworzenia wyobrażeń staje się coraz bardziej podrzędna szerzącemu się gniewu.” 

Podstawiając słowo „uzależnienie” w miejsce „narcystycznego gniewu” otrzymujemy niemal doskonały kliniczny obraz uzależnienia. 

Emocjonalne podłoże nałogowego popędu znajduje ujście w przemieszczeniu. Przemieszczenie jest psychologicznie konieczne, gdyż podjęcie bezpośredniego (nieprzemieszczonego) działania w odpowiedzi na poczucie bezsilności jest zazwyczaj hamowane, jako nieakceptowalne moralnie lub w inny sposób zakazane. Wynikiem tego przemieszczenia jest kompulsja do powtarzania zastępującego zachowania. Kompulsja ta to właśnie uzależnienie. Jeśli popęd, aby odwrócić uczucie bezsilności przemieszczony jest na spożywanie alkoholu, mówimy o alkoholizmie, jeśli jest przemieszczony na hazard, mówimy o uzależnieniu od hazardu. Rozumienie uzależnienia jako przemieszczenia tłumaczy, czemu osoby uzależnione często przechodzą z jednego uzależnienia w drugie – przemieszczenie przechodzi na inną czynność, jednak popęd do upustu przykrych emocji pozostaje niezmienny.

Lance M. Dodes (2009) Addiction as a psychological symptom, Psychodynamic Practice: Individuals, Groups and Organisations, 15 (4), s. 381-393

AK

PSYCHODYNAMICZNA PSYCHOTERAPIA OPARTA NA MENTALIZACJI A SCHIZOFRENIA

W teorii psychodynamicznej terapii opartej na mentalizacji (Mentalization-Based Psychodynamic Therapy), mentalizacja jest naturalną zdolnością rozwijającą się w zdrowej relacji z opiekunem w toku dorastania. Oznacza ona zdolność do interpretowania interakcji międzyludzkich w kategoriach stanów mentalnych. Dobre wykształcenie mentalizacji umożliwia rozpoznawanie, nazywanie i organizowanie własnych przeżyć emocjonalnych i mentalnych oraz umiejętność określenie tych samych stanów u innych. Rozwój mentalizacji rozwija się poza udziałem świadomości dziecka w komunikacji z opiekunem. Jest on żywym uczestnikiem i odbiciem przeżyć dziecka, oferując formy ich uporządkowania w kategoriach mentalnych. Podtrzymuje również poczucie bezpieczeństwa dziecka, redukując jego emocjonalny dystres. Zaspokajanie potrzeb zostaje przez dziecko połączone z mentalizacją i zyskuje ono poczucie sprawczości w zakresie autoregulacji.

W zaburzonej relacji z opiekunem, gdy dziecko szuka kontaktu, otrzymuje odpowiedź zwrotną w postaci agresji czy wycofania obiektu przywiązania. Dziecko utożsamia swoje pobudzenie emocjonalne z negatywną odpowiedzią z zewnątrz. Traci ono poczucie sprawczości w zakresie własnych stanów mentalnych oraz wiarę w przewidywalność świata zewnętrznego, zaś myślenie o stanach mentalnych opiekuna łączy ze zbliżającym się zagrożeniem. Zatrzymuje to próby dziecka do myślenia o innych w kategoriach mentalnych.

Psychodynamiczna psychoterapia oparta na mentalizacji została stworzona w celu pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości z pogranicza czy narcystycznej. Celem terapii opartej na mentalizacji jest zmniejszenie deficytów w poznaniu własnych oraz cudzych stanów mentalnych. Opiera się ona na odtworzeniu pierwotnej relacji przywiązania między pacjentem a terapeutą. Powtórne przeżycie mechanizmów towarzyszących tworzeniu więzi pomaga wypracować rozumienie stanów mentalnych, ponieważ to w jej kontekście upatruje się rozwoju bądź zaburzeń mentalizacji. Terapeuta zapewnia empatyczną refleksję i interpretację stanów pacjenta w mentalnych kategoriach w obrębie bezpiecznej relacji terapeutycznej. W tym wariancie terapii psychodynamicznej liczy się obecne, subiektywne doświadczenie. Do zadań terapeuty należy skierowanie uwagi na uczucia pacjenta, na procesy mentalne odpowiadające za zachowania oraz wzbudzenie w pacjencie dociekliwości dotyczącej stanów własnych i cudzych.

W schizofrenii obserwuje się liczne dowody zaburzenia teorii umysłu i umiejętności wglądu. Świadomość siebie i innych wiąże się z neuronalnym obwodem „ja” (neural circuitry of self). Obecnie podejrzewa się i bada związek między traumą dziecięcą a objawami psychotycznymi, wierzy się również, że dysfunkcje w środowisku rodzinnym mogą stanowić czynnik ryzyka dla osób o genetycznych predyspozycjach ku schizofrenii. Pozytywne objawy schizofrenii, takie jak halucynacje, łączy się z trudnościami w rozróżnianiu wygenerowanych przez siebie myśli i rzeczywistości. Zakłócenia w zakresie mentalizacji mogą być również podstawą rozwoju objawów psychotycznych. Wszystkie te przesłanki skłaniają autorów artykułu do hipotezy, że psychodynamiczna psychoterapia oparta na mentalizacji może być skutecznym czynnikiem wspomagającym w procesie leczenia pacjentów ze schizofrenią.

Brent, B. (2009). Mentalization-based psychodynamic psychotherapy for psychosis. Journal of Clinical Psychology, 65(8), 803–814.

NARCYSTYCZNA WIELKOŚCIOWOŚĆ I NARCYSTYCZNA NADWRAŻLIWOŚĆ W PSYCHOTERAPII

Narcyzm jest różnie rozumiany w dziedzinach psychologii i psychiatrii. Klasyfikacja narcystycznego zaburzenia osobowości (NPD) w DSM-5 podkreśla aspekt wielkościowości, co jest niewystarczające przy diagnozie i może utrudniać leczenie. 

Patologiczny narcyzm to znacznie szersze pojęcie. Można wyróżnić dwie formy narcyzmu – wielkościową i nadwrażliwą. Pacjenci częściej szukają pomocy w stanie nadwrażliwym, co może stanowić przeszkodę w rozpoznaniu patologicznego narcyzmu przy uwzględnianiu tylko i wyłącznie kryteriów DSM-5. Kryteria te powinny zatem zostać rozszerzone.

Narcyzm w powszechnej opinii kojarzony jest z arogancją, zarozumiałością i potrzebą dominacji, zawartymi w pojęciu narcystycznej wielkościowości. Współczesny model kliniczny łączy ją z uszkodzeniami samo-regulacji, które prowadzą do emocjonalnego i behawioralnego rozregulowania w odpowiedzi na zagrożenie dla ego lub osobistą porażkę. Narcystyczną nadwrażliwość odzwierciedlają doświadczenia gniewu, zazdrości, agresji, bezradności, pustki, niskiego poczucia własnej wartości, wstydu, a nawet myśli samobójcze.

Osoby zaburzone narcystycznie, które szukają pomocy w stanie nadwrażliwym, mogą przejawiać wielkościowość na późniejszym etapie terapii, gdy się już ustabilizują. Autorzy artykułu podają przykład pacjenta, który zgłosił się na terapię ze względu na poczucie izolacji i problemy z intymnością. Miał problemy z utrzymaniem pracy, depresję (której nie towarzyszył smutek czy melancholia) i myśli samobójcze. W trakcie psychoterapii, pacjent zaczął przejawiać sygnały wielkościowości. Okazał się być uzdolnionym keyboardzistą, miał nawet własne domowe studio nagrań. Nie grał jednak, ponieważ nie miał możliwości występowania przed publicznością - granie sprawiało mu tylko przyjemność, gdy ludzie płacili za możliwość posłuchania go. Nie chciał też dołączyć do żadnego z lokalnych zespołów - nie były dla niego wystarczająco „poważne” lub „utalentowane”. Przejawiał pogardę dla codziennych obowiązków, starzejących się rodziców i problemów innych ludzi. Nie potrafił utrzymać pracy, ponieważ nie chciał się dostosowywać do wyznaczanych mu godzin. Pacjent cierpiał na depresję, niemniej jednak była ona powiązana z zaburzeniem osobowości. Przez swój narcyzm, nie brał odpowiedzialności za swoje problemy i nie był w stanie ciężko nad sobą pracować podczas terapii. Dostrzeżenie tego związku poprawiło efektywność leczenia.

Pacjenci, którzy przejawiają cechy patologicznego narcyzmu, wymagają terapii, która rozpatrywałaby ich symptomy w kontekście ich zaburzenia. Terapeuci powinni być zatem wyczuleni na jego przejawy, takie jak pogarda, złość, zazdrość, wstyd. Należy też zwrócić uwagę na swoje odczucia względem pacjenta – poczucie dewaluacji, braku kompetencji, cierpliwości, strach przed urażeniem go.

Pincus, A. L., Cain, N. M., & Wright, A. G. C. (2014). Narcissistic grandiosity and narcissistic vulnerability in psychotherapy. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(4), 439–443. https://doi.org/10.1037/per0000031

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp